Huurdersparticipatie

Voor zaken rondom de complexen zijn dat de klantenpanels en als het om zaken gaat die complexoverschrijdend zijn dan worden deze door de Huurdersraad behandeld. Als toezicht op de bedrijfsvoering hebben namens de huurders twee personen, buiten de Huurdersraad, zitting in de Raad van Commissarissen. 

Al jaren lang is er overleg tussen de huurders en Samenwerking, omdat beide partijen er van overtuigd zijn dat het van belang is voor de kwaliteit van beleid, beheer en uitvoering. 
Aan het overleg ligt de wet “Overleg Huurders en Verhuurder” (WOHV) ten grondslag. Deze wet is in 2010 herzien en geeft huurders meer invloed op zaken die hen aangaan. Niet alleen betreffende de woonruimte, maar ook de directe omgeving van een complex en zelfs de wijk. In deze wet is geregeld hoe informatie en overleg dient plaats te vinden over zaken zoals onderhoud en beheer van woningen, huurprijzen, servicekosten en over het informatie- en adviesrecht over beleidszaken. 

 


 

  • Klantenpanels

    Om binnen het eigen wooncomplex en directe omgeving inspraak en medezeggenschap te hebben is een bewonersvertegenwoordiging van groot belang. Zij ervaart wat er bij bewoners leeft en kan zaken die hen aangaan, bij de verhuurder aan de orde stellen.
  • Huurdersraad

    Wij zijn een onafhankelijke stichting en vertegenwoordigen en behartigen de belangen van de huurders van Samenwerking. Wij zijn geen bewonerscommissie van een wooncomplex, maar wij zijn er voor alle huurders Samenwerking breed.