Huurcontract en gegevens

 • Contract opzeggen

  U wilt uw huur opzeggen voor uw woning, garage, parkeerplaats, scootmobielplek of bedrijfsruimte?
  Dat kan op verschillende manieren:

  • Door in te loggen op mijnsamenwerking.nl en het webformulier in te vullen. Alle vaste gegevens zijn dan al voor u ingevuld.
  • Per mail naar wstg@samenwerking.nl 
    

  Schriftelijke bevestiging
  U krijgt een schriftelijke bevestiging van de huuropzegging. Hierin staat informatie over hoe u de woning moet opleveren en de verdere gang van zaken. Ook staat in de brief de afspraak voor een voorinspectie en een eindinspectie. Deze afspraak maken we zoveel mogelijk in overleg met u. 

  Asbest in uw woning?
  Vermoedt u asbest in uw woning? Ga niet zelf klussen maar bespreek dit tijdens de voorinspectie.

  Wat is de opzegtermijn?
  Bij Samenwerking kunt u de huur op elke dag van de maand opzeggen. Als de dag waarop de huur eindigt op een dag valt dat het kantoor van Samenwerking gesloten is, wordt de eerstvolgende werkdag de dag waarop de huurovereenkomst eindigt. Daarbij geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand, maar u mag natuurlijk ook eerder opzeggen. Dan hebben wij meer tijd om nieuwe huurders te zoeken, en is het voor u mogelijk om met de nieuwe huurders te bespreken of zij eventuele door u zelf aangebrachte veranderingen in de woning willen overnemen. Dit kan (bijvoorbeeld in geval van overname) in uw voordeel zijn.

  Huur opzeggen na overlijden 
  Na overlijden is de minimale opzegtermijn 1 maand. 

  Voorinspectie 
  Bij de eerste opname, de voorinspectie, kijkt de verhuurmakelaar naar de staat van de woning. Het is mogelijk dat u nog enkele werkzaamheden moet uitvoeren. Welke reparaties moet u nog uitvoeren? Wat doet u met de zelf aangebrachte voorzieningen, bijvoorbeeld een bad of een keuken. Wat kan de nieuwe huurder overnemen? Bijvoorbeeld vloerbedekking of gordijnen.
  De verhuurmakelaar legt alles vast op het zogenaamde inspectieformulier, waarvan u na ondertekening een afschrift krijgt. Na afloop spreekt u een datum voor de tweede opname af. Zorg ervoor dat u op tijd zaken herstelt. Daarmee voorkomt u dat wij dit voor u doen. De kosten zijn dan voor u!

  Eindinspectie 
  Voor de tweede opname, de eindinspectie horen de eventueel afgesproken werkzaamheden door u te zijn uitgevoerd. Ook tijdens de tweede opname legt de verhuurmakelaar zijn of haar bevindingen vast op het inspectieformulier. Hebt u alle werkzaamheden uitgevoerd zoals tijdens de eerste opname is afgesproken, dan tekent u het formulier beiden voor akkoord. U kunt de sleutels bij de verhuurmakelaar inleveren.
  Als de werkzaamheden niet of niet goed zijn uitgevoerd, stelt Samenwerking u daarvan schriftelijk op de hoogte. Er wordt omschreven welke werkzaamheden niet of niet goed zijn uitgevoerd en wat het u kost als Samenwerking de werkzaamheden uitvoert. U kunt er ook voor kiezen deze werkzaamheden alsnog zelf uit te voeren. U krijgt hiervoor dan maximaal 5 werkdagen en deze dagen extra huur moet u betalen. Hiervan krijgt u later de rekening op uw nieuwe adres.

  Administratieve afronding 
  Als u de bank opdracht heeft gegeven maandelijks de huur aan ons over te maken moet u dit zelf stopzetten bij uw bank. Heeft u een machtiging aan Samenwerking afgegeven dan wordt deze automatisch stopgezet bij beeindiging van de huurovereenkomst.

  Eindafrekening
  Als onze verhuurmakelaar de woning heeft goedgekeurd en u de sleutels heeft ingeleverd, maken wij de eindafrekening op. In deze eindafrekening is de afrekening servicekosten nog niet verwerkt. Die afrekening ontvangt u op een later tijdstip. Daarbij zijn er twee mogelijkheden.

  1. U krijgt nog geld van Samenwerking:
   Na een correcte oplevering van de woning is het mogelijk dat u teveel betaalde huur terugkrijgt. Als u bij het aangaan van de huurovereenkomst een borgsom heeft betaald, krijgt u deze, met rente, ook terug als de woning correct is opgeleverd. Wat u nog van ons tegoed heeft storten wij op een door u opgegeven bankrekening.
  2. Samenwerking krijgt nog geld van u.
   Het kan gebeuren dat u nog niet alle verschuldigde huur aan ons betaald heeft. Of dat wij voor uw rekening werkzaamheden hebben uitgevoerd. Als de kosten die u aan ons moet betalen daardoor hoger zijn dan het tegoed dat u van ons krijgt, ontvangt u bij de eindafrekening een factuur en moet u dit aan ons betalen.

   

  Zelf aangebrachte voorzieningen

  Er zijn veel doe-het-zelvers onder onze huurders. Samenwerking accepteert veel veranderingen, die u zelf in de woning hebt aangebracht. Hieraan zijn echter wel enige spelregels verbonden, want wij willen weer een goede woning verhuren. Zelf aangebrachte voorzieningen aan de woning moeten daarom:

  • compleet en functioneel zijn;
  • onbeschadigd zijn;
  • voldoen aan de technische eisen van gemeenten, energiebedrijf en Samenwerking;
  • veilig zijn;
  • van goede kwaliteit en goed uitgevoerd zijn;
  • de gezondheid van de nieuwe huurder en omwonenden niet schaden;
  • de verhuurbaarheid van de woning niet in gevaar brengen;
  • geen overlast voor omwonenden veroorzaken.


  Kan de nieuwe huurder zaken van mij overnemen?
  In de meeste gevallen wel. Lees overname van goederen  voorde voorwaarden.

  Meterstanden blokverwarming
  Hebt u blokverwarming met warmtemeters? De verhuurmakelaar noteert samen met u de meterstanden.

  Nieuwe huurder
  Samenwerking biedt de woning aan een kandidaat aan die in aanmerking komt. Uiteraard wil deze kandidaat de woning graag zien voordat hij de woning accepteert of weigert. Wij verzoeken u vriendelijk mee te werken aan deze bezichtigingen. Over het algemeen nemen wij eerst zelf contact met u op om een afspraak te maken. De kandidaat krijgt van Samenwerking altijd een brief mee waarin staat dat hij voor de woning in aanmerking komt. U kunt altijd naar deze brief vragen. Dit is het bewijs dat hij door Samenwerking gestuurd is. Als hij deze brief niet kan laten zien, dan hoeft u hem natuurlijk ook niet toe te laten in de woning.

  Overname van goederen, wanneer mogelijk? 
  Zeg op tijd op. Overname is alleen mogelijk als de nieuwe huurder bekend is vóór het beëindigen van de huurovereenkomst . De kans dat de nieuwe huurder bekend is, is groter als u ruim op tijd de huur opzegt. Wij raden u aan om minimaal 6 weken van te voren op te zeggen. 

  Bezichtiging van de woning
  Door mee te werken aan een bezichtiging in bewoonde staat, vergroot u de kans dat er op tijd een nieuwe huurder bekend is. Tijdens de bezichtiging kunt u kandidaat-huurders informeren over de overname. 

  Is overname altijd mogelijk? 
  Het is in sommige gevallen niet mogelijk uw spullen ter overname aan te bieden. Bijvoorbeeld als de woning wordt verkocht of gerenoveerd.
  Er is dan geen nieuwe huurder bekend aan het einde van uw huurperiode. De verhuurmakelaar informeert u hierover tijdens de voorinspectie. 

  Als de verhuurmakelaar aangeeft dat u uw spullen ter overname mag aanbieden, noteren we dit op het inspectieformulier. Als de nieuwe huurder tijdig bekend is, brengen we die met u in contact.

  Welke zaken komen in aanmerking voor overname? 
  Alleen roerende zaken komen in aanmerking voor overname. Roerende zaken zijn losse zaken die gemakkelijk te verwijderen zijn, bijvoorbeeld gordijnen, meubels, zonwering, tapijt of harde vloerbedekking (tenzij gelijmd of gespijkerd).

  De overname van goederen moet u schriftelijk vastleggen met de nieuwe huurder. U mag een vergoeding vragen voor de goederen. De nieuwe huurder is niet verplicht de spullen over te nemen en een vergoeding te betalen.

  Hoe regel ik de overname? 
  Zodra de nieuwe huurder bekend is brengen wij die met u in contact. U kunt dan zelf onderhandelen over de overname. Overname moet u schriftelijk vastleggen, bijvoorbeeld met het ‘overnameformulier roerende zaken’ Bij de eindinspectie overhandigt u het ingevulde en ondertekende formulier aan de verhuurmakelaar.

  Heeft u 3 werkdagen voor het aflopen van de huurperiode nog geen bericht ontvangen ? Neem dan contact op met de verhuurmakelaar van Samenwerking.

  Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? 
  Overname regelt u zelf met de nieuwe huurder en gebeurt op uw eigen verantwoordelijkheid. Samenwerking bemiddelt niet en staat niet garant.
  De overname is pas geldig als deze schriftelijk is vastgelegd en de nieuwe huurder de huurovereenkomst heeft getekend. Als de nieuwe huurder zich terugtrekt en u hierover niet informeert, blijft u aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen van de achtergelaten roerende zaken.

  Roerende zaken die u niet overdraagt aan de nieuwe bewoner, maar die tijdens de eindinspectie nog aanwezig zijn, verwijderen wij op uw kosten.
   

 • Toestemming tot inwoning

  Sinds mei 2018 is toestemming vereist van zowel de huurder als van Woningstichting Samenwerking om bij iemand in te gaan wonen. Deze toestemming tot inwoning heeft u nodig om zich in te schrijven bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Vlaardingen.

  Toestemming tot inwoning kunt u aanvragen via een speciaal aanvraagformulier. Dit formulier is alleen verkrijgbaar aan de balie van ons kantoor aan de Stadhouderslaan 181.
   

  Belangrijke informatie voor de huurder
  Bij de aanvraag moet u zich als huurder bewust zijn van de verantwoordelijkheid die u heeft. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele overlast die de inwoner veroorzaakt. Daarnaast kan de inwoning gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, uitkeringen en gemeentelijke belastingen. Tot slot verklaart u dat de aanvraag tot inwoning niet leidt tot een situatie waarbij de aanvrager huur moet betalen voor het inwonen (onderhuur).


  Belangrijke informatie voor de aanvrager
  Bij beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder moet de inwoner de woning verlaten en kan op geen enkele wijze aanspraak maakt op voortzetting van de huurovereenkomst. Toestemming tot inwoning leidt namelijk niet automatisch tot medehuurderschap! De inwoner heeft dan ook geen recht op vervangende woonruimte.


  Voorwaarden
  De geldende criteria voor het beoordelen van de aanvragen tot inwoning hebben betrekking op:

  • Een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier kan alleen aan de balie van ons kantoor aan de Stadhouderslaan 181 worden ingevuld. Aanvrager en huurder moeten beiden langskomen met hun legitimatiebewijs (in verband met de AVG kunt u geen legitimatiebewijzen digitaal opsturen) en het formulier beiden ondertekenen.
  • De grootte van de woning.
  • Een overlastverleden van de aanvrager of huurder.
  • De bestemming van het complex waarin de woning zich bevindt (de woning mag geen onderdeel zijn van een complex dat genomineerd staat om gesloopt te worden).
  • De doelgroep waarvoor het complex bedoeld is waarin de woning zich bevindt (kinderen krijgen geen toestemming om zich in te schrijven in een woning die deel uitmaakt van een 55+ complex).


  Vragen?
  Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen

 • Woningruil

  Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Dan kunt u reageren op advertenties op de website van Woonnet-Rijnmond. Een andere mogelijkheid is woningruil. Kent u iemand die met u van woning wil ruilen, dan kan verhuizen sneller gaan dan normaal. Hoe gaat woningruil bij Samenwerking in zijn werk?

  U zoekt zelf een woningruilpartner
  Het uitgangspunt bij woningruil is, dat u zelf een huurder vindt die met u van woning wil ruilen. Samenwerking speelt hierin geen rol. Hebt u een woningruilpartner gevonden, neem dan contact met ons op, maar ook met de verhuurder van uw mogelijke ruilpartner.

  Spelregels woningruil
  Elke woningruil gebeurt volgens de huisvestingsrichtlijnen van de stadsregio Rotterdam. Dat wil zeggen dat er een aantal zaken is waar u rekening mee moet houden bij het aanvragen van een woningruil. Het gaat daarbij onder andere om:

  • De huurder gaat in een bijlage bij de huurovereenkomst schriftelijk akkoord dat deze na de ruil minimaal één jaar in de woning blijft wonen.
  • Er wordt een nieuwe huurovereenkomst afgesloten inclusief contractkosten.
  • De huurovereenkomst geldt in eerste instantie voor ten minste één jaar en zal daarna overgaan in onbepaalde tijd.
  • Beide huurders verklaren schriftelijk dat de woningruil teniet wordt gedaan als blijkt dat er sprake is van onjuistheden in de aangeleverde gegevens.
  • Er wordt een nieuwe huurprijs bepaald. Dit kan tot gevolg hebben dat u met een huurverhoging te maken krijgt.
  • De woning wordt geaccepteerd in de staat waarin hij verkeert.
  • U moet in de regio Rotterdam-Rijnmond ingeschreven staan als actief woningzoekende bij www.woonnetrijnmond.nl.
  • Er is pas definitief sprake van een woningruil als Samenwerking en eventueel een andere bij de woningruil betrokken verhuurder daarvoor schriftelijk toestemming hebben verleend en de nieuwe huurovereenkomst is getekend.
    

  Woningruil is niet mogelijk als:

  • De woning is bestemd voor verkoop.
  • De woning bestemd is voor een specifieke doelgroep.
  • De woning gerenoveerd of gesloopt moet worden.
  • Eén van de betrokken huurders een huurachterstand heeft.
  • Er sprake is van slechte bewoning en/of overlast. De grootte van de woning en de samenstelling van het huishouden niet bij elkaar passen.
  • Het inkomen van de huurder niet in verhouding is tot de huurprijs.
  • De woningruil feitelijk al heeft plaats gevonden zonder schriftelijke toestemming van Samenwerking.
  • U zelf nog geen jaar in uw huidige woning woont.
    

  Aanvraag
  Als u denkt dat u en uw ruilpartner aan de voorwaarden voldoen kunt u een aanvraag indienen. Dit kan alleen schriftelijk door het volledig invullen van beide woningruilformulieren (1 en 2). U moet deze formulieren samen met uw ruilpartner invullen en bij ons inleveren met alle gevraagde gegevens. Zijn de gegevens niet compleet dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De woningruilprocedure duurt gemiddeld 6 weken. De formulieren kunt u downloaden op onze website.

  Gesprek en controle
  Bij de controle neemt Samenwerking ook contact op met de verhuurder van de ruilpartner. Wanneer alle basisgegevens kloppen krijgt u samen met uw ruilpartner een uitnodiging voor een gesprek bij ons op kantoor. In dit gesprek bekijken wij of u voldoet aan de passendheidscriteria en andere aanvullende voorwaarden en worden afspraken gemaakt over de vervolgprocedure. Mocht meteen bij de aanvraag al duidelijk zijn dat de woningruil niet haalbaar is, dan volgt er geen gesprek. Wij brengen u daar dan schriftelijk van de op hoogte. Voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan kunt u de huur opzeggen, waarna wij uw woning inspecteren.

  Inspectie van uw woning
  De volgende stap is de inspectie in de woning door de verhuurmakelaar. Zij bespreekt met u welke gebreken moeten worden hersteld voor er kan worden geruild of welke zaken kunnen worden overgenomen door de ruilpartner. Bij die inspectie moet u samen met wie u van woning ruilt, aanwezig zijn. Als er schriftelijk overeenstemming is over de technische staat van de woning kan de definitieve ruil plaats vinden.

  Definitieve ruil
  Is de hele procedure gevolgd en gaan beide verhuurders schriftelijk akkoord met de woningruil? Dan wordt in samenspraak met de andere verhuurder een datum vastgesteld waarop de ruil kan plaatsvinden. Dit gebeurt meestal per de eerste van de maand.

  Huurovereenkomst voor bepaalde tijd
  Bij woningruil hanteert Samenwerking een huurcontract voor bepaalde tijd. Het contract wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging. Dit betekent dat u binnen het eerste jaar de huur niet kunt opzeggen.

  Ondertekenen huurovereenkomst
  Samenwerking stelt de huurovereenkomst voor de nieuwe huurder op en nodigt deze uit voor het ondertekenen daarvan. Op dat moment moet ook de eerste betaling worden gedaan. Betrek de woning niet voordat de huurovereenkomst getekend is. Dat zou voor beide partijen tot een onduidelijke situatie kunnen leiden. Wissel ook geen sleutels uit, maar lever deze op de afgesproken dag en tijdstip in bij Samenwerking. Na het ondertekenen van de huurovereenkomst en de eerste betaling ontvangt de nieuwe bewoner de sleutels.

  Vragen?
  Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Wonen.  

 • Contract wijzigen

  Meer informatie volgt.

 • Gegevens wijzigen

  Meer informatie volgt.

Close