Mijn klacht is niet goed afgehandeld

 • Geschillencommissie

  Uw klacht is niet goed afgehandeld, wat nu?
  Wij proberen er samen met u uit te komen en uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Soms lukt dit niet en bent u het niet eens met de manier waarop wij uw klacht willen verhelpen. Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil. Hiervoor kunt u terecht bij de geschillencommissie. Tot nu toe kon u daarvoor terecht bij onze eigen geschillencommissie. Met ingang van 1 januari 2018 neemt Samenwerking deel aan de Geschillenadviescommissie. Een regionale geschillencommissie is onpartijdig, ervaren en gespecialiseerd.

  Wilt u meer weten over de werkwijze van de Geschillenadviescommissie, testen of u een geschil kunt indienen of wilt u een geschil indienen? Klik dan hier www.geschillenadvies.com  voor de website van de Geschillenadviescommissie.

   

  Meer informatie 
  Hebt u specifieke vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze afdeling Woondiensten via telefoonnummer 010 – 475 96 66.

  Wanneer kunt u naar de Geschillenadviescommissie? 
  De Geschillenadviescommissie neemt alleen geschillen in behandeling over het handelen of nalaten daarvan van personeel van Samenwerking of van door haar ingeschakelde personen. 
  We spreken van een geschil als u het niet eens bent met de reactie van Samenwerking op uw ingediende klacht of verzoek. Een geschil is dus anders dan een klacht. 
  De Geschillenadviescommissie komt pas aan bod als blijkt dat de organisatie de klacht niet tot tevredenheid van de klager heeft afgehandeld. De organisatie moet daartoe wel in de gelegenheid zijn gesteld door de klager. Dit is de zogenaamde interne procedure die eerst moet worden doorlopen. 

  Wanneer kunt u niet naar de Geschillenadviescommissie? 
  Geschillen over de huurprijs en de servicekosten worden behandeld door de Huurcommissie. 
  De Geschillenadviescommissie behandelt inhoudelijke geschillen over de woonruimtebemiddeling. 

  Eerst de interne klachtenprocedure 
  Als u een klacht heeft over het handelen of nalaten daarvan moet de huurder eerst hebben geprobeerd om het probleem in overleg met Samenwerking op te lossen. 
  In de eerste plaats probeert u het met de betreffende medewerker van Samenwerking op te lossen 
  Als u vindt dat u niet naar tevredenheid bent geholpen wendt u zich naar de manager die daarover gaat. 
  De manager geeft u een gemotiveerd schriftelijk antwoord. 
  Als u daar niet tevreden over bent kunt u uw klacht als geschil indienen bij de Geschillenadviescommissie. 


   

 • Huurcommissie

  U kunt niet voor al uw geschillen bij de Geschillencommissie terecht. Klachten over ernstig achterstallig onderhoud, de huurprijs of de servicekosten kunt u voorleggen aan de Huurcommissie. 
  De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie met een gelijk aantal huurders- en verhuurdersleden. Er zijn verschillende Huurcommissies, ondersteund door één secretariaat. Het secretariaat van de Huurcommissie is onderdeel van het ministerie van VROM. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend. 

  Op de website www.huurcommissie.nl leest u meer over hoe een geschil in te dienen en het verdere verloop van de procedure. 
  Huurcommissie 
  Postbus 16495 
  2500 BL Den Haag 
  0800-488724 
  www.huurcommissie.nl

Close