Mijn klacht is niet goed afgehandeld

 • Geschillencommissie

  We komen er samen niet uit: wat nu?
  Wij proberen er samen met u uit te komen en uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Soms lukt dit niet en bent u het niet eens met de manier waarop wij uw klacht willen verhelpen. Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil. Hiervoor kunt u terecht bij de geschillencommissie. Deze commissie is onafhankelijk, meer hierover leest u op deze website onder het kopje geschillencommissie.

  Meer informatie 
  Hebt u specifieke vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze afdeling Woondiensten via telefoonnummer 010 – 475 96 66.

  Geschillencommissie 
  De Geschillencommissie van Samenwerking heeft als taak ingediende geschillen tussen huurders of woningzoekenden en Samenwerking te onderzoeken en vervolgens daarover advies uit te brengen aan de directeur/bestuurder. Op basis van het advies beslist de directeur/bestuurder. 
  De Geschillencommissie is een vorm van ínterne dienstverlening aan huurders en woningzoekenden. Het is geen gerechtelijke instantie. 
  Als u het uiteindelijk niet eens bent met de beslissing van de directeur/bestuurder kunt altijd nog naar de kantonrechter. 

  Wanneer kunt u naar de Geschillencommissie? 
  De Geschillencommissie neemt alleen geschillen in behandeling over het handelen of nalaten daarvan van personeel van Samenwerking of van door haar ingeschakelde personen. 
  We spreken van een geschil als u het niet eens bent met de reactie van Samenwerking op uw ingediende klacht of verzoek. Een geschil is dus anders dan een klacht. 
  De Geschillencommissie komt pas aan bod als blijkt dat de organisatie de klacht niet tot tevredenheid van de klager heeft afgehandeld. De organisatie moet daartoe wel in de gelegenheid zijn gesteld door de klager. Dit is de zogenaamde interne procedure die eerst moet worden doorlopen. 

  Wanneer kunt u niet naar de Geschillencommissie? 
  Geschillen over de huurprijs en de servicekosten worden behandeld door de Huurcommissie. 
  De Regionale Geschillencommissie Woonruimte verdeling Rijnmond behandelt inhoudelijke geschillen over de woonruimtebemiddeling. 

  Reglement Geschillencommissie 
  Om de Geschillencommissie goed te kunnen laten functioneren is een reglement opgesteld. 

  Eerst de interne klachtenprocedure 
  Als u een klacht heeft over het handelen of nalaten daarvan moet de huurder eerst hebben geprobeerd om het probleem in overleg met Samenwerking op te lossen. 
  In de eerste plaats probeert u het met de betreffende medewerker van Samenwerking op te lossen 
  Als u vindt dat u niet naar tevredenheid bent geholpen wendt u zich naar de manager die daarover gaat. 
  De manager geeft u een gemotiveerd schriftelijk antwoord. 
  Als u u daar niet tevreden over bent kunt u uw klacht als geschil indienen bij de Geschillencommissie. 

  Werkwijze Geschillencommissie 
  In het reglement staat de werkwijze uitgebreid beschreven maar in grote lijnen is het als volgt: 
  Elk geschil moet schriftelijk worden ingediend. Als het geschil in behandeling wordt genomen wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting om uw standpunt toe te lichten. Dit geldt ook voor de manager van Samenwerking die de klacht in behandeling heeft. U kunt zich laten bijstaan door één persoon. 
  De Geschillencommissie brengt schriftelijk advies uit aan de directeur/bestuurder. 
  De directeur/bestuurder neemt een besluit en bericht dit aan de klager. 
  Pas als eventuele acties uit het besluit zijn uitgevoerd wordt het geschil als afgehandeld beschouwd. 
  Als u het niet eens bent met het besluit van de directeur/bestuurder dan kunt u naar de kantonrechter. 

  Samenstelling van de Geschillencommissie 
  De huidige samenstelling van de commissie is: 
  De heer A.Kool (oud wethouder) als onafhankelijk voorzitter. 
  Plaatsvervanger de heer S. van der Marel 
  Mevrouw J. van Oossanen lid namens de huurders. 
  Plaatsvervanger de heer R. Moerman. Beiden hebben zitting in de Huurdersraad. 
  Mevrouw D. de Meijer,  lid namens Samenwerking en secretaris 
  Plaatsvervanger mevrouw M. Brouwer 
  Mevrouw M. Brouwer als ambtelijk secretaresse 
  Plaatsvervanger wordt ad hoc geregeld. 

  Handige adressen 
  Geschillencommissie Woningstichting Samenwerking Vlaardingen 
  Postbus 206 
  3130 AE Vlaardingen 
  Regionale Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rijnmond 
  Voor klachten over woningtoewijzing. 
  Postadres: 
  Postbus 490 
  3000 AL Rotterdam 
   

 • Huurcommissie

  U kunt niet voor al uw geschillen bij de Geschillencommissie terecht. Klachten over ernstig achterstallig onderhoud, de huurprijs of de servicekosten kunt u voorleggen aan de Huurcommissie. 
  De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie met een gelijk aantal huurders- en verhuurdersleden. Er zijn verschillende Huurcommissies, ondersteund door één secretariaat. Het secretariaat van de Huurcommissie is onderdeel van het ministerie van VROM. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend. 

  Op de website www.huurcommissie.nl leest u meer over hoe een geschil in te dienen en het verdere verloop van de procedure. 
  Huurcommissie 
  Postbus 16495 
  2500 BL Den Haag 
  0800-488724 
  www.huurcommissie.nl

Close