Nieuwe huurder

 • Urgentie

  Woont u in de stadsregio Rotterdam en heeft u wegens een persoonlijke noodsituatie dringend een andere woning nodig? Of bent u afhankelijk van een instelling in een van de regiogemeenten? Dan kunt u mogelijk urgentie aanvragen en met voorrang een woning zoeken. In de stadsregio voert Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) de urgentietaak uit voor de gemeenten Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam uit.

  Wat is een urgentieverklaring
  Met een urgentieverklaring heeft u voorrang op de andere woningzoekenden. In deze verklaring wordt bepaald voor welke woningen u voorrang heeft. Ook vermeldt de urgentie naast het woningtype, het aantal kamers, de maximale huurprijs en het zoekgebied waarvoor de urgentie geldt. Na het afgeven van de urgentie is het de bedoeling dat u drie maanden lang zoveel mogelijk zelf reageert op passend woningaanbod. Hoe vaker u reageert, des te groter de kans op een woningaanbieding. De woningen van de woningcorporaties in de stadsregio (waarop u kunt reageren) staan op www.woonnetrijnmond.nl. Op deze website adverteren de woningcorporaties wekelijks hun nieuwste woningaanbod.

  We willen u er wel op wijzen dat de urgentieverklaring slechts een minimale oplossing biedt. Het verstrekken van de urgentie is dus niet bedoeld om te kunnen verhuizen naar een mooiere of grotere woning.

  Voorwaarden en op welke gronden is het mogelijk?
  Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor het verkrijgen van urgentie. Voor meer informatie kunt u ook naar ww.suwr.nl. De urgentieregels zijn opgenomen in de Huisvestingsverordening. De volledige voorwaarden kunt u raadplegen op www.stadsregio.info 
  onder Services bij overzicht regelingen.

  U bent 18 jaar of ouder.

  • U woont direct voorafgaand aan de aanvraag in een van de gemeenten van de stadsregio Rotterdam.
  • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Als u een huurachterstand heeft, waarvoor een betalingsregeling getroffen, dan is een urgentieaanvraag wel mogelijk.
  • Het verzamelinkomen van uw huishouden zoals bekend bij de Belastingdienst is niet hoger dan € 36.166 per jaar (prijspeil 2017).
  • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfsstatus.De noodsituatie, op grond waarvan u urgentie aanvraagt, is niet door uw eigen toedoen ontstaan.
  • Het huisvestingsprobleem is redelijkerwijs niet op een andere wijze op te lossen.

  Van alle gevraagde gegevens moet u bewijsstukken kunnen overleggen en dient u eveneens gebruik te maken van de bijlage behorend bij de specifieke urgentiegrond. Deze vindt u op de homepage van de website van het SUWR (www.suwr.nl). Op deze website kunt u ook een urgentietest doen om uit te zoeken of het zin heeft een urgentieaanvraag in te dienen.

  1. Medisch

  • Er is sprake van zelfstandige woonruimte binnen de Stadsregio Rotterdam, die rechtmatig wordt bewoond.
  • Er is sprake van medische problematiek die in relatie staat tot de zelfstandige woonruimte/Medische psychische problematiek in relatie tot de woonruimte (soms omgeving).
    

  2. Onbewoonbaarheid van de woning (calamiteit)

  • U bewoonde direct voorafgaand aan het onbewoonbaar worden van de woonruimte, desbetreffende woonruimte zelfstandig en rechtmatig;
  • De onbewoonbaarheid blijkt uit een verklaring van Toezicht Gebouwen, of is ten gevolge van een calamiteit acuut onbewoonbaar en redelijkerwijs niet binnen drie maanden te herstellen.
    

  3. Te hoge woonlasten

  • Er is sprake van zelfstandige woonruimte binnen de Stadsregio Rotterdam, die rechtmatig wordt bewoond (koop of huur).
  • Toekenning woonkostentoeslag met verhuisverplichting of;
  • Inkomen onvoldoende (woonlastenberekening) voor actuele woonlasten (netto maandinkomen-woonlasten=minder dan de helft bijstandsnorm voor het huishouden)

  Indien de situatie is ontstaan door echtscheiding of beëindiging samenwoning, of de situatie dreigt hierdoor te ontstaan, kan een urgentieverklaring op deze grond slechts worden verstrekt aan één van beide partners, op voorwaarde dat tot zijn of haar huishouding na de echtscheiding of de beëindiging samenwoning één of meer minderjarige kinderen behoren; de (voorgenomen) echtscheiding of beëindiging samenwoning moet met officiële bewijsstukken worden aangetoond.

   

  4. Geweld en/of bedreiging

  • Er is sprake van zelfstandige woonruimte binnen de Stadsregio Rotterdam, die rechtmatig wordt bewoond.
  • Er is sprake van ernstig psychisch en/of fysiek (huiselijk) geweld, of bedreiging daarmee, wat tot gevolg heeft dat de aanvrager redelijkerwijs niet langer in de huidige woonruimte kan blijven wonen.
  • Bedreiging heeft zich voorgedaan binnen de regio Rotterdam.

   

  5. Uitstroom uit voorziening voor tijdelijke opvang van personen die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten

  • U verblijft in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen die in verband met problemen van relationele aard of geweld de woonruimte hebben verlaten;
  • U heeft in verband met de aanstaande uitstroom uit die voorziening dringend behoefte aan woonruimte en daarbij heeft u aangegeven woonruimte te zoeken binnen een regiogemeente.


  6. Mantelzorg

  • Er is dringend behoefte aan woonruimte binnen de regio omdat betrokkene of lid van het huishouden mantelzorg ontvang of verleent aan een inwoner van de regio of;
  • Er is dringend behoefte aan woonruimte binnen de regio omdat betrokkene of een lid van het huishouden duurzaam afhankelijk is van directe zorg geboden door een instelling.

  Bij de beoordeling wordt de mate waarin de mantelzorg of de door de instelling geboden zorg noodzakelijk is voor het duurzaam zelfstandig of in diens huishouden laten wonen van de ontvanger meegenomen.
   

  7. Doorstroming uit opvanginstellingen

  • U doorloopt een door een instelling verzorgd traject (of heeft doorlopen) dat gericht is op re-integratie in de eigen of nieuwe omgeving.
  • U heeft direct voorafgaand aan het traject een aansluitend woonverleden in een gemeente binnen de regio Rotterdam.
  • Er was sprake van een zelfstandige woonruimte die door of tijdens de problematiek, die leidde tot het traject, verloren is gegaan of terugkeer naar het laatste (in) woonadres is op basis van een indicatie niet mogelijk.
  • U heeft een aansluitend woonverleden buiten de regio, maar heeft het door de instelling verzorgde traject binnen de regio doorlopen en terugkeer naar de betreffende gemeente is op grond van een indicatie niet mogelijk.
  • Het traject is afgerond en er is geen zorg of nazorg nodig. U ben in dit geval in staat zelfstandig een huishouden te voeren. 

   

  Hoe vraag ik een urgentie aan?
  Een urgentie kunt u slechts aanvragen in uw eigen woonplaats (de plaats waar u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie personen). Woont u in Vlaardingen dan kunt bij Samenwerking of Waterweg Wonen terecht voor een urgentie aanvraag. U dient hiervoor wel een afspraak te maken via telefoonnummer (010) 475 96 66. Wij kunnen de aanvraag slechts in behandeling nemen indien u alle gevraagde papieren kunt overleggen tijdens de afspraak.
   

  Zijn er kosten aan verbonden?
  Het aanvragen van een urgentie kost €35,-. Dit bedrag krijgt u niet terug. Medische aanvragen worden doorgestuurd naar een medisch adviseur. Voor dit onderzoek moet u een bijdrage van € 50,-betalen. Deze bijdrage wordt terugbetaalt als er geen medisch onderzoek hoeft plaats te vinden. Beide bedragen moet u bij de afspraak pinnen op ons kantoor.


  Wat moet ik meenemen?
  Op de checklijst aanvraag urgentie staat per urgentiegrond aangegeven welke gegevens u moet meenemen naar uw afspraak.


  Verdere verloop?
  Het verdere verloop van de behandeling van uw aanvraag vindt u terug op de website van de urgentiebepaling woningzoekenden (www.suwr.nl).


  Vragen?
  Voor vragen over dit onderwerp of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Woondiensten. Zij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur via telefoonnummer (010) 475 96 66. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar wstg@samenwerking.nl.

 • Woonlasten berekenen

  Wat zijn woonlasten?
  Wonen kost geld en met alleen het betalen van de huur bent u er nog niet. Daar komen iedere maand nog andere kosten bij, bijvoorbeeld voor gas, water, licht, verzekeringen en dergelijke. 
  Het is best lastig om te bepalen of u na het betalen van de woonlasten nog geld overhoudt voor andere dingen. U hebt immers een woning gezien waar u enthousiast over bent en die u heel graag wilt hebben. Maar wat betekent het huren van die woning nu voor uw portemonnee? 
  Om u inzicht te geven in wat het huren van die woning voor uw portemonnee betekent, heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (het Nibud) een Woonlastenwijzer ontwikkeld. Deze Woonlastenwijzer helpt u bij het maken van een bewuste, verantwoorde keus. 

  Hoe werkt het?
  Tijdens het doorlopen van de zeven vragen van de Woonlastenwijzer vult u gegevens in over de woning, uw huishoudsituatie en uw huishoudinkomsten. De Woonlastenwijzer geeft vervolgens aan of de nieuwe huur in uw budget past. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de Woonlastenwijzer en worden niet opgeslagen. 

  Woonlastenwijzer starten? 
  Pak eerst deze gegevens erbij. 

  • De totale huurprijs. Dit is de kale huurprijs plus de servicekosten voor bijvoorbeeld schoonmaak of elektra. Met deze huur berekent de Belastingdienst ook de huurtoeslag waar u eventueel recht op hebt. 
  • Het energielabel. Dit kunt u vinden in de woningadvertentie of nazoeken op www.ep-online.nl Is het label niet bekend? Vul dan onbekend in. 
  • Het huishoudinkomen. Zoek op wat het inkomen is van alle huisgenoten. Dus ook van een eventuele partner, thuiswonende kinderen boven de 18 jaar of andere meeverhuizende huisgenoten. 
   Dit kan op twee manieren:
   • Neem het verzamelinkomen per jaar. Dat kunt u vinden op de inkomenverklaringen van de belastingdienst (IBRI formulier) of op de laatste belastingaangiftes van u en uw eventuele huisgenoten. Tel deze inkomens bij elkaar op en rond af op hele euro’s. 
   • Neem het gezamenlijke netto inkomen per maand. Tel hiervoor de netto bedragen van alle loonstroken van één maand bij elkaar op, rond ook dit af op hele euro’s. 

  U kunt nu aan de slag! Klik hier en volg eenvoudig de stappen!
   

 • Het huurcontract tekenen

  Gefeliciteerd, u hebt uw huurovereenkomst met Samenwerking getekend. De huurovereenkomst is een overeenkomst met rechten en plichten voor u en voor Samenwerking. Lees de huurovereenkomst daarom goed en bewaar hem.

  Voor onze huurcontracten gelden onze algemene voorwaarden, deze krijgt u van ons mee bij het ondertekenen van het huurcontract. Wij houden van duidelijke, heldere afspraken. Na het tekenen van het huurcontract met Samenwerking en de eerste betaling van de huur ontvangt u van ons de sleutels van uw nieuwe woning.

  Bij het tekenen van uw huurcontract krijgt u een brief met daarin uw inloggegevens voor uw persoonlijke pagina. Hier kunt u bijvoorbeeld uw reparatieverzoeken doorgeven of uw telefoonnummer wijzigen. 

 • Toewijzing van de woning

  Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? En heeft u een inkomen onder de grens voor huurtoeslag1? Dan moet u rekening houden met de nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Per 1 januari 2016 mogen woningcorporaties aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen aanbieden met een huur van maximaal ongeveer 600 euro. Dat heet het ‘passend toewijzen’.

  Waarom passend toewijzen?
  Met het passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan de nieuwe toewijzingsregels te houden.

  Op welke woning mag u reageren?
  Als u met uw inkomen recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u in onderstaande tabel zien op welke woningen uit het woningaanbod van Samenwerking u mag reageren. Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Verhuist u niet (of heeft een hoger inkomen), dan verandert er voor u niets.

  Wilt u meer weten over wat de nieuwe regelgeving precies voor uw situatie inhoudt? Lees meer over deze verandering en raadpleeg de website van Woonnet Rijnmond. 
   

Close