Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RVC) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder van de stichting. De RvC heeft zowel een toezichthoudende en adviserende rol ten opzichte van de directeur-bestuurder. Daarnaast vervult de RvC de werkgeversrol. Ieder jaar wordt het eigen functioneren van de RvC in een zelfevaluatie besproken. In de besloten vergadering, buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder, beoordeelt de RvC zijn eigen functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. De RvC vraagt vooraf het oordeel van de directeur-bestuurder en betrekt zijn mening in de bespreking.

De leden van de RVC zijn:
De heer J. Nijhof

De heer E.A. van der Veer
Mevrouw M.E. Kreber
Mevrouw E.D. van Engel
Mevrouw S.I. Orgers-Barten

Nevenfuncties J. Nijhof

 • Lid RvT Nationaal Monument Kamp Vught
 • Voorzitter Stichting middelbaar onderwijs kansarme kinderen
 • Bestuurder stichting Vughtse Aankoopregeling
 • Voorzitter Raad van Advies bij het oertijdmuseum
 • Voorzitter investment comité regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden.
 • Voorzitter van het bestuur van de ORV

Nevenfuncties E.A. van der Veer

 • Lid RvT Catharina Stichting
 • Voorzitter RvT stichting ActiVite 
 • Lid RvC Kikx Holding

Nevenfuncties E.D. van Engel

 • Voorzitter wijkraad Mathenesse (Rotterdam)
 • Lid Raad van Toezicht Architectuur Instituut Rotterdam (AIR)
 • Lid Raad van Toezicht Centrum Beeldende Kunst (CBK)

Nevenfuncties S.I. Orgers-Barten

 • Bestuurslid Stichting Droomhuis Hoeksche Waard

De leden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar. Werving en selectie bij vacatures heef tot nu toe plaats gevonden via een extern gespecialiseerd bureau. Herbenoeming is één maal mogelijk volgens vigerende wetgeving. 
Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen worden de onderstaande disciplines van belang geacht: 

 • Openbaar bestuur/ volkshuisvesting/ ruimtelijke ordening 
 • Financieel- economisch 
 • Juridisch 
 • Governance 
 • Projectontwikkeling 
 • Betrokkenheid bij de lokale gemeenschap; minimaal één lid moet woonachtig zijn in het werkgebied van Samenwerking. 

Algemeen kwaliteitsprofiel 
De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten: 

 • Het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken ( denkniveau minimaal HBO-niveau). 
 • Besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid. 
 • Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur-bestuurder voor diverse ( deel)terreinen van beleid. 
 • Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen. 
 • Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen. 
 • Het kunnen werken in teamverband. 
 • Algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting in het bijzonder. 
 • Affiniteit met de visie van de corporatie. 
 • Eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid en communicatievaardigheid.