Privacyverklaring

Samenwerking acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Samenwerking houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens
Samenwerking verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitbrengen van offertes, acceptatie, uitvoering (een) overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met Samenwerking. Deze gegevens worden door Samenwerking ook in groepsverband gebruikt om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Samenwerking.


Beveiligen van persoonsgegevens
Samenwerking heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Credit check
Samenwerking maakt u er op attent dat het in behandeling nemen van een nieuw verzoek tot inschrijving als kandidaat-huurder gepaard kan gaan met een credit check ter beoordeling van een eventueel financieel risico. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingervaringen in de afgelopen jaren.

Klikgedrag
Op de website van Samenwerking worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s voor het samenstellen van interne rapportages en webstatistieken. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Samenwerking de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Samenwerking haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten.

Gebruik van cookies
Samenwerking maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan en zijn bedoeld om u te herkennen bij een volgend bezoek en het gebruik van de website van Samenwerking te vergemakkelijken. Als u geen cookies wilt gebruikten, kunt u dit bewerkstelligen door de instellingen van uw browser aan te passen.

Internetsites van derden
Op de website van Samenwerking zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Samenwerking draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Wijzigingen
Samenwerking behoudt zich het recht voor om, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen
t.a.v. Manager Woondiensten
Postbus 206
3130 AE Vlaardingen