Raad van Commissarissen

Wie zijn de leden van de RVC?

De leden van de RVC zijn:
De heer J. Nijhof
De heer E.A. van der Veer
Mevrouw M.E. Kreber
Mevrouw E.D. van Engel
Mevrouw S.I. Orgers-Barten

Relevante nevenfuncties J. Nijhof

 • Lid RvT Nationaal Monument Kamp Vught
 • Voorzitter Stichting middelbaar onderwijs kansarme kinderen
 • Bestuurder stichting Vughtse Aankoopregeling
 • Voorzitter Raad van Advies bij het oertijdmuseum
 • Voorzitter investment comité regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden.
 • Voorzitter van het bestuur van de ORV

Relevante nevenfuncties E.A. van der Veer

 • Lid RvT Catharina Stichting
 • Voorzitter RvT stichting ActiVite 
 • Lid RvC Kikx Holding

Relevante nevenfuncties E.D. van Engel

 • Voorzitter wijkraad Mathenesse (Rotterdam)
 • Lid Raad van Toezicht Architectuur Instituut Rotterdam (AIR)
 • Lid Raad van Toezicht Centrum Beeldende Kunst (CBK)

Relevante nevenfuncties S.I. Orgers-Barten

 • Bestuurslid Stichting Droomhuis Hoeksche Waard

Wat doet de Raad van Commissarissen?

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directeur-bestuurder van Samenwerking. Daarnaast is zij voor het bestuur een belangrijk klankbord en werkgever voor de bestuurder. Ieder jaar wordt het eigen functioneren van de RvC in een zelfevaluatie besproken. De RvC vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.

Jaarlijks beoordeelt de RvC de directeur-bestuurder, het beleid dat wordt gevoerd en de wijze waarop wij als organisatie functioneren. De RvC laat zich in haar functie bijstaan door de accountant die op meerdere momenten in het jaar verslag uitbrengt aan de RvC. De RvC beoordeelt verschillende verantwoordingsdocumenten van het bestuur, waaronder het jaarverslag en de jaarrekening. Ook verleent de RvC goedkeuring aan bepaalde besluiten van het bestuur voordat deze ten uitvoer kunnen worden gebracht, zoals grote projecten, investeringsbesluiten en het strategisch beleidsplan.

De RvC werkt nauw samen als team die met een brede expertise is samengesteld. De leden moeten voldoen aan de profielschets.

Leden van de RvC worden benoemd door de RvC, waarbij twee leden worden voorgedragen door de Huurdersraad. Voorafgaand aan de benoeming van een lid wordt advies van de directeur-bestuurder ingewonnen. Leden van de RvC worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en mogen maximaal twee keer vier jaar zitting hebben in de RvC.

De RvC heeft twee commissies die haar adviseren: op financieel gebied is dat de Auditcommissie. De remuneratiecommissie adviseert over werkgeverszaken richting het bestuur.

Algemeen kwaliteitsprofiel

De leden beschikken over de volgende  kwaliteiten: 

 • Het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken ( denkniveau minimaal HBO-niveau). 
 • Besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid. 
 • Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur-bestuurder voor diverse ( deel)terreinen van beleid. 
 • Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen. 
 • Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen. 
 • Het kunnen werken in teamverband. 
 • Algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting in het bijzonder. 
 • Affiniteit met de visie van de corporatie. 
 • Eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid en communicatievaardigheid.